۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ( ۸۶/۵۰۰/۰۰۰) ریال به ۲۴ کودک یتیم کمک شد .
۲- با حمایت خیّر به ۹۲ کودک یتیم مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیون (۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد .
۳- کمک موسسه به هشت ( ۸ ) بیمار ( غدد ، داخلی سرطانی و ارتوپدی ) به مبلغ هفتاد و هشت میلیون
( ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .
۴- تقسیم ۳۰۷ پکیج دانش آموزی در سطح منطقه به ارزش مالی یک میلیارد و ده میلیون
(۱/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال .
۵- با حمایت خیّر و مشارکت در تعمیر کولر گازی یک نیازمند به مبلغ بیست و سه میلیون ( ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .

کل کمک های موسسه در مهرماه :
۱/۵۲۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید