گزارش فعالیت های موسسه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱- با حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان مبلغ نه میلیارد ( ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال برای تکمیل و تجهیز پروژه مکان و استقرار دستگاه ام آر آی (MRI) بیمارستان رستمانی پارسیان جمع آوری و پرداخت شد .۲- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ سی میلیون و پانصد هزار (...

سبدهای غذایی ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ در بین نیازمندان عزیز توزیع گردید

با یاری خداوند مهربان و همراهی و حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان دو هزار و یکصد (۲۱۰۰) سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۱۰۰ خانواده نیازمند در مناطق جنوب به ارزش مالی ( ۲۶/۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تقسیم شد...

گزارش فعالیت های موسسه در فروردین ماه ۱۴۰۲

۱- با حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان دو هزار و یکصد (۲/۱۰۰) سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۱۰۰ خانواده نیازمند در مناطق جنوب به ارزش مالی ( ۲۶/۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تقسیم شد .۲- با حمایت خیّرین و با همکاری موسسه خیریه از ۵۵۰ خانواده ( فقیر ، مسکین ، یتیم و...

گزارش فعالیت های موسسه در اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّر به ۱۱۰ یتیم مبلغ یک میلیارد و هفت میلیون ( ۱/۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد . ۲-با حمایت خیّر به ۳ زوج هدیه ازدواج به مبلغ سی و پنج میلیون ( ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال اهداء شد . ۳- با حمایت خیّر به ۱۰ بیمار ( سرطانی ، داخلی و قلب و عروق ) به مبلغ یکصد و سی و چهار...

گزارش فعالیت های موسسه در بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ( ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۷ نیازمند( بیمار سرطانی و فقیر ) به مبلغ هشتاد و نه میلیون ( ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد . ۳- اهداء ۳۰ سبد غذایی( شامل ۹ قلم) توسط شرکت...

گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ نود و سه میلیون ( ۹۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ۳۲ کودک یتیم کمک شد . ۲- کمک به ۴ بیمار سرطانی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال . ۳- کمک به دو خانواده بد سرپرست به مبلغ هفت میلیون ( ۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال . ۴- مشارکت...

گزارش فعالیت های موسسه در آذر ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد و چهار میلیون و پانصد هزار ( ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۲۲ نیازمند( مسکین ، بیمار ) به مبلع یکصد و بیست و هفت میلیون ( ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد . ۳- مشارکت موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در...

گزارش فعالیت های موسسه در آبان ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ( ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۷ کودک یتیم کمک شد .۲- با حمایت خیّر به ۳۷۹ نیازمند( مسکین ، بیمار ، یتیم ) به مبلع دو میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون (۲/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد .۳- با همکاری برادران...

گزارش فعالیت های موسسه در مهرماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ( ۸۶/۵۰۰/۰۰۰) ریال به ۲۴ کودک یتیم کمک شد .۲- با حمایت خیّر به ۹۲ کودک یتیم مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیون (۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد .۳- کمک موسسه به هشت ( ۸ ) بیمار ( غدد ، داخلی سرطانی و ارتوپدی )...

گزارش فعالیت های موسسه در شهریورماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد و بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۵ نیازمند مبلغ  بیست و دو میلیون  ریال کمک شد . ۳- کمک موسسه به ۳ بیمار ( غدد ، داخلی و پیوند کبد ) به مبلغ چهل و دو میلیون ریال...
گزارش فعالیت های موسسه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱- با حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان مبلغ نه میلیارد ( ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال برای تکمیل و تجهیز پروژه مکان و استقرار دستگاه ام آر آی (MRI) بیمارستان رستمانی پارسیان جمع آوری و پرداخت شد .۲- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ سی میلیون و پانصد هزار (...

سبدهای غذایی ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ در بین نیازمندان عزیز توزیع گردید

سبدهای غذایی ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ در بین نیازمندان عزیز توزیع گردید

با یاری خداوند مهربان و همراهی و حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان دو هزار و یکصد (۲۱۰۰) سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۱۰۰ خانواده نیازمند در مناطق جنوب به ارزش مالی ( ۲۶/۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تقسیم شد...

گزارش فعالیت های موسسه در فروردین ماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه در فروردین ماه ۱۴۰۲

۱- با حمایت خیرین ، محسنین ، جوانان و خیر خواهان دو هزار و یکصد (۲/۱۰۰) سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۱۰۰ خانواده نیازمند در مناطق جنوب به ارزش مالی ( ۲۶/۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تقسیم شد .۲- با حمایت خیّرین و با همکاری موسسه خیریه از ۵۵۰ خانواده ( فقیر ، مسکین ، یتیم و...

گزارش فعالیت های موسسه در اسفند ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّر به ۱۱۰ یتیم مبلغ یک میلیارد و هفت میلیون ( ۱/۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد . ۲-با حمایت خیّر به ۳ زوج هدیه ازدواج به مبلغ سی و پنج میلیون ( ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال اهداء شد . ۳- با حمایت خیّر به ۱۰ بیمار ( سرطانی ، داخلی و قلب و عروق ) به مبلغ یکصد و سی و چهار...

گزارش فعالیت های موسسه در بهمن ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ( ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۷ نیازمند( بیمار سرطانی و فقیر ) به مبلغ هشتاد و نه میلیون ( ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد . ۳- اهداء ۳۰ سبد غذایی( شامل ۹ قلم) توسط شرکت...

گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ نود و سه میلیون ( ۹۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ۳۲ کودک یتیم کمک شد . ۲- کمک به ۴ بیمار سرطانی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال . ۳- کمک به دو خانواده بد سرپرست به مبلغ هفت میلیون ( ۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال . ۴- مشارکت...

پین کردن این در Pinterest