09173779076 info@amjaad.ir

گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ نود و سه میلیون ( ۹۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ۳۲ کودک یتیم کمک شد . ۲- کمک به ۴ بیمار سرطانی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال . ۳- کمک به دو خانواده بد سرپرست به مبلغ هفت میلیون ( ۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال . ۴- مشارکت...

گزارش فعالیت های موسسه در آذر ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد و چهار میلیون و پانصد هزار ( ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۲۲ نیازمند( مسکین ، بیمار ) به مبلع یکصد و بیست و هفت میلیون ( ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد . ۳- مشارکت موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در...

گزارش فعالیت های موسسه در آبان ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ( ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۷ کودک یتیم کمک شد .۲- با حمایت خیّر به ۳۷۹ نیازمند( مسکین ، بیمار ، یتیم ) به مبلع دو میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون (۲/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد .۳- با همکاری برادران...

گزارش فعالیت های موسسه در مهرماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ( ۸۶/۵۰۰/۰۰۰) ریال به ۲۴ کودک یتیم کمک شد .۲- با حمایت خیّر به ۹۲ کودک یتیم مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیون (۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد .۳- کمک موسسه به هشت ( ۸ ) بیمار ( غدد ، داخلی سرطانی و ارتوپدی )...

گزارش فعالیت های موسسه در شهریورماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد و بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۵ نیازمند مبلغ  بیست و دو میلیون  ریال کمک شد . ۳- کمک موسسه به ۳ بیمار ( غدد ، داخلی و پیوند کبد ) به مبلغ چهل و دو میلیون ریال...

گزارش فعالیت های موسسه در مرداد ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ یکصد و شش میلیون و پانصد هزار   ریال به ۳۹ کودک یتیم کمک شد . ۲- کمک به ۲۱۹ مستحق از بیماران ، ایتام و فقرا و مساکین به مبلغ پانصد و نود میلیون ریال ....

گزارش جمع آوری کمک برای زلزله زدگان استان هرمزگان

از همان لحظات ابتدایی با خبر شدن از وقوع زلزله در منطقه بندر لنگه به خصوص روستای سایه خوش، موسسه ی امجاد اهل الخیر در هماهنگی با دیگر انجمن ها و گروه های منطقه تشکیل جلسه داده و نسبت به بررسی موضوع اقدام نمودند. سپس به همراه نمایندگانی از دیگر گروه ها و انجمن ها برای...

گزارش فعالیت های موسسه در تیرماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ یکصد و پانزده ( ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۳۵ کودک یتیم کمک شد .۲- با حمایت خیّر به ۳ نیازمند مبلغ پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد .۳- با حمایت خیّرین و موسسه خیریه بدهی مالی جرائم غیر عمد محکوم به زندان به مبلغ یکصد میلیون (...

گزارش فعالیت های موسسه در خردادماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ شصت و هشت میلیون ریال به ۲۹ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۱۳ نیازمند  مبلغ  شصت میلیون و یکصد هزار ریال کمک شد . ۳- با حمایت خیّر یک عدد آبسرد کن با مخزن دو هزار لیتری برای کلاس های مکتب قران کریم روستای...

گزارش فعالیت های موسسه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت محسنین، جوانان و خیر خواهان دو هزار و دویست و پنج (۲۲۰۵) سبد غذایی ماه مبارک رمضان بین ۲۲۰۵ خانواده نیازمند در مناطق جنوب به ارزش مالی شانزده میلیارد و پانصد و سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال تقسیم شد . ۲- با حمایت خیّرین از یک هزار و نه ( ۱۰۰۹ ) فقیر ،...
گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ نود و سه میلیون ( ۹۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ۳۲ کودک یتیم کمک شد . ۲- کمک به ۴ بیمار سرطانی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال . ۳- کمک به دو خانواده بد سرپرست به مبلغ هفت میلیون ( ۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال . ۴- مشارکت...

گزارش فعالیت های موسسه در آذر ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در آذر ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد و چهار میلیون و پانصد هزار ( ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۲۲ نیازمند( مسکین ، بیمار ) به مبلع یکصد و بیست و هفت میلیون ( ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد . ۳- مشارکت موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در...

گزارش فعالیت های موسسه در آبان ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در آبان ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ( ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۷ کودک یتیم کمک شد .۲- با حمایت خیّر به ۳۷۹ نیازمند( مسکین ، بیمار ، یتیم ) به مبلع دو میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون (۲/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد .۳- با همکاری برادران...

گزارش فعالیت های موسسه در مهرماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در مهرماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ( ۸۶/۵۰۰/۰۰۰) ریال به ۲۴ کودک یتیم کمک شد .۲- با حمایت خیّر به ۹۲ کودک یتیم مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیون (۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد .۳- کمک موسسه به هشت ( ۸ ) بیمار ( غدد ، داخلی سرطانی و ارتوپدی )...

گزارش فعالیت های موسسه در شهریورماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در شهریورماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد و بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۵ نیازمند مبلغ  بیست و دو میلیون  ریال کمک شد . ۳- کمک موسسه به ۳ بیمار ( غدد ، داخلی و پیوند کبد ) به مبلغ چهل و دو میلیون ریال...

گزارش فعالیت های موسسه در مرداد ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در مرداد ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ یکصد و شش میلیون و پانصد هزار   ریال به ۳۹ کودک یتیم کمک شد . ۲- کمک به ۲۱۹ مستحق از بیماران ، ایتام و فقرا و مساکین به مبلغ پانصد و نود میلیون ریال ....

پین کردن این در Pinterest