۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ سی و هفت میلیون ونهصد هزار ریال به ۳۰ کودک یتیم کمک شد .

۲- کمک به بیمار سالمند بابت عمل جراحی چشم به مبلغ پنج میلیون ریال .  

۳- با حمایت خیّر به ۴۰ خانواده نیازمند در سطح شهرستان به مبلغ نود میلیون ریال کمک شد .

۴- کمک به بیمار حوادث رانندگی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ هشت میلیون ریال .

۵- کمک به بیمار داخلی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ هشت میلیون ریال .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید