۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ چهل و هفت میلیون ونهصد هزار ریال به ۳۷ کودک یتیم کمک شد .

۲- با حمایت خیّر به بیمار دیالیزی جهت تکمیل دوره درمان مبلغ چهل میلیون ریال کمک شد .

۳- با حمایت خیّر به دو خانم حافظ کل قران کریم هدایایی به ارزش بیست میلیون ریال اهداء شد .

۴- با حمایت خیّر یک عدد مخزن آب جهت مسجد به ارزش مالی چهل و پنج میلیون ریال خریداری و اهداء شد .

۵- با حمایت خیرین به بیمارحوادث رانندگی جهت تکمیل دوره درمان مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال کمک شد .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید