۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ  هشتاد و چهار میلیون و سیصد هزار ریال به ۳۸ کودک یتیم کمک شد .

۲- با حمایت خیّر به بیمار کلیوی جهت انجام مقدمات پیوند کلیه (به صورت آزاد ) مبلغ پنجاه ریال  کمک شد .۲۴/۰۵/۱۴۰۰

۳- با هماهنگی و حمایت خیّر برای کودک یتیم  عینک طبی به ارزش مالی پانزده میلیون ریال خریداری شد . ۰۳/۰۶/۱۴۰۰

۴- کمک به ۳ بیمار جهت تکمیل دوره درمان به ارزش مالی بیست و پنج میلیون ریال . ۰۳/۰۶/۱۴۰۰

۵- کمک به ۳ خانواده نیازمند جهت خرید ما یحتاج زندگی به ارزش مالی بیست و پنج میلیون ریال . ۰۳/۰۶/۱۴۰۰ 

۶- خرید لوازم خانگی ( یخچال مستعمل) برای خانواده نیازمند به ارزش مالی بیست میلیون ریال . ۱۵/۰۶/۱۴۰۰

۷- پرداخت مبلغ آب شرب خریداری شده برای منطقه رودبار بستک به ارزش مالی یکصد و ده میلیون ریال . ۲۰/۰۶/۱۴۰۰

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید