۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد و بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد .

۲- با حمایت خیّر به ۵ نیازمند مبلغ  بیست و دو میلیون  ریال کمک شد .

۳- کمک موسسه به ۳ بیمار ( غدد ، داخلی و پیوند کبد ) به مبلغ چهل و دو میلیون ریال .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید