۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ نود و سه میلیون ( ۹۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ۳۲ کودک یتیم کمک شد .

۲- کمک به ۴ بیمار سرطانی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .

۳- کمک به دو خانواده بد سرپرست به مبلغ هفت میلیون ( ۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .

۴- مشارکت در پرداخت هزینه های وسایل آزمایشگاهی آزمایشگاه دبستان صوفی سهمو شمالی به مبلغ ده میلیون ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال

۵- خرید یک عدد ابگرمکن برای یک پیر زن بیوه به مبلغ بیست و سه میلیون و پانصد هزار (۲۳/۵۰۰/۰۰۰ )ریال .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید