۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ هفتاد میلیون و سیصد هزار ریال به ۴۰ کودک یتیم کمک شد .

۲- با حمایت خیّر به ۹ خانواده نیازمند مبلغ چهل وهفت میلیون و پانصد هزار ریال  کمک شد .  

۳- با حمایت خیّرین به خانواده یتیم با بدهی چند صد میلیونی و نداشتن مسکن مبلغ دویست میلیون ریال کمک شد .

۴- با حمایت خیّر به ۴ بیمار ( سرطانی ، داخلی )  جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ یکصد میلیون ریال کمک شد .

۵- با حمایت خیّر به بیمار کلیوی جهت انجام مقدمات پیوند کلیه (به صورت آزاد ) مبلغ یکصد میلیون ریال  کمک شد .

۶- کمک به خانواده یتیم جهت پرداخت بدهی و خرید مایحتاج زندگی به مبلغ بیست میلیون ریال .

۷- مشارکت در پرداخت بدهی زندانی غیر عمد به مبلغ بیست میلیون ریال

۸- کمک به خانواده بد سرپرست جهت خرید ما یحتاج زندگی به مبلغ ده میلیون ریال .  

۹ – با حمایت خیّرین و جوانان و خواهران خیر خواه مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جهت خرید آب شرب برای روستاهای منطقه رودبار از توابع بستک جمع آوری شد .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید