۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ( ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد .

۲- با حمایت خیّر به ۷ نیازمند( بیمار سرطانی و فقیر ) به مبلغ هشتاد و نه میلیون ( ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد .

۳- اهداء ۳۰ سبد غذایی( شامل ۹ قلم) توسط شرکت پتروشمی زاگرس به ارزش مالی دویست و هشتاد و پنج میلیون (۲۸۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال .

۴- تقسیم ۲۰ کیلوگرم گوشت گوسفند اهدایی شرکت پتروشیمی مخازن سبز بین ۱۵ خانواده به ارزش مالی چهل و پنج میلیون ( ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید