۱- با حمایت خیّر به ۱۱۰ یتیم مبلغ یک میلیارد و هفت میلیون ( ۱/۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد .

۲-با حمایت خیّر به ۳ زوج هدیه ازدواج به مبلغ سی و پنج میلیون ( ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال اهداء شد .

۳- با حمایت خیّر به ۱۰ بیمار ( سرطانی ، داخلی و قلب و عروق ) به مبلغ یکصد و سی و چهار میلیون ( ۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ) کمک شد .

۴- با حمایت خیّر به ۱۵۶ خانواده نیازمند و تهی دست مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل و سه میلیون ( ۱/۱۴۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید