۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ  هشتاد و پنج  میلیون و یکصد هزار ریال به ۴۲ کودک یتیم کمک شد .

۲- با حمایت کمیته بانوان موسسه خیریه برای دوخواهر دبستانی لباس فرم مدرسه به ارزش پنج میلیون ریال خریداری شد .

۳- با حمایت خیّرین یک عدد یخچال جهت نگهداری داروهای دانش آموزان آموزشگاه اشتثایی روستای بستانو به ارزش مالی پنجاه و هشت میلیون ریال خریداری و اهداء شد .

۴- با حمایت خیّر به ۳۴ دانش آموز آموزشگاه اشتثایی روستای بستانو جوایزی به ارزش مالی دوازده میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال اهداء شد .

۵- با حمایت خیّر ۱۰۰ پرس شام بین نیازمندان منطقه به ارزش مالی چهل میلیون ریال تقسیم شد .

۶- با حمایت خیّر به ۵ نیازمند مبلغی به ارزش مالی چهارده میلیون و چهارصد هزار ریال کمک شد .

۷- خرید یک عدد ویلچر برای بیمار معلول جسمی از نوع معلولیت شدید به مبلغ بیست میلیون و پانصد هزار ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید