۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ  هفتاد وهشت  میلیون   ریال به ۳۳ کودک یتیم کمک شد .

۲- تقسیم زکات جمع آوری شده بین ۱۳۷ خانواده نیازمند به ارزش مالی چهارصد و هفتاد میلیون ریال.

۳- با حمایت خیّر به ۷۵ کودک یتیم مبلغی به ارزش مالی یکصد و پنجاه و شش میلیون ریال کمک شد .

۴- با حمایت خیّر به ۱۵۳ خانواده نیازمند مبلغی به ارزش مالی پانصد و نود و یک میلیون ریال کمک شد .

۵- با حمایت خیّر ۳۰۰ پرس شام بین نیازمندان منطقه به ارزش مالی یکصد و بیست میلیون ریال تقسیم شد .

۶- با حمایت خیّر به ۵  بیمار( سرطانی ، عمل جراحی قلب ، پیوند مغز استخوان ، جراحی چشم و دیالیزی) جهت تکمیل دوره درمان مبلغی به ارزش مالی پنجاه و یک میلیون ریال کمک شد  .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید