۱_ با حمایت خیّـــرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد وسی و هفت میـلیـون و پانصد هزار ( ۱۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۲ کودک یتیم کمک شد.

۲- با حمایت فروشگاه پوشاک برادران صباحی ( شهر چاه مبارک ) ۸۴ عدد لباس فرم مدارس دخترانه به نیازمندان جاسک به ارزش مالی چهارصد و بیست میلیون ( ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال اهداء شد.

۳- با حمایت خیّر به ۲ بیمار و۱ نیازمند مبلغ بیست و سه میلیون ( ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد.

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید