١- کفالت مستمر ایتام برای ۹ کودک یتیم ( ۳۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۲- اهدای هدیه ازدواج به ۲ زوج با حمایت خیّر به مبلغ (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اهداء شد.

۳- با حمایت خیّر به ۲ بیمار جهت تکمیل دوره درمان و ۳ نیارمند به مبلغ ( ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد.

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید