۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) به مبلغ هفتاد وهفت میلیون (٧٧/٠٠٠/٠٠٠)ریال به ١٧کودک یتیم کمک شد.

۲_ با حمایت پتروشیمی مخازن سبز یک عدد آبسردکن به مبلغ یکصد وشصت میلیون (١۶٠/٠٠٠/٠٠٠)ریال برای کلاس قران اهدا شد.
۳_کمک به (۹)بیمار جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ یکصد وسی ودو میلیون (١٣٢/٠٠٠/٠٠٠)ریال.

۴_تکریم دو حافظ کل قرآن کریم و دو فارغ التحصیل به مبلغ شصت میلیون (۶٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال با حمایت خیّر و همکاری موسسه خیریه امجاد.

جمع کل فعالیت های موسسه در خرداد ماه: (۴٢٩/٠٠٠/٠٠٠) ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید