١_ با حمایت خیّرین ، محسنین ، جوانان وخیرخواهان ۲۰۱۵ سبد غذایی به ارزش مالی بیست و چهارمیلیارد و یکصد و هشتاد میلیون (۲۴/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال بین ۲۰۱۰ خانواده تقسیم شد .
٢- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ هفتاد میلیون ( ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۱۰ کودک یتیم کمک شد .
٣- کمک به ۳۱ بیمار ( سرطان ، قلب ، دیابت و داخلی ) به مبلغ نهصد و هفتاد میلیون ( ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال .
۴- با حمایت خیّرین و موسسه خیریه به ۵۱۷ خانواده ( ایتام ، نیازمندان و بیماران ) به مبلغ هشت میلیارد و دویست و هشتاد و یک میلیون ( ۸/۲۸۱/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد .
۵- با حمایت خیّر از ۸ حافظ کل قران کریم (۲ آقا و ۶ خانم ) به مبلغ چهارصد میلیون ( ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال قدردانی شد .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید