۱- کفالت مستمر به ۲۴ کودک یتیم به مبلغ چهل و پنج میلیون( ۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۲- کمک به دو بیمار ( عمل جراحی داخلی و شکستگی عضو) به مبلغ هشتاد میلیون( ۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۳- تقدیر از شش ۶ حافظ کل قرآن کریم به مبلغ شصت میلیون(۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۴- اهدا هدایا به دانش آموزان مدرسه استثنایی بستانو به مبلغ نوزده میلیون (۱۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۵- مشارکت موسسه در تعمیر کولر گازی مدرسه معرفت چاه مبارک به مبلغ پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید