۱- کفالت مستمر ایتام به ۲۳ کودک یتیم به مبلغ شصت و نه میلیون( ۶۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۲- با حمایت فروشگاه بن‌کمال ( چاه مبارک) به ۱۰ دانش آموز دختر لباس فرم مدارس به مبلغ پنجاه میلیون(۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اهداء شد .

۳- کمک به دو بیمار ( عمل جراحی دیسک کمر و دیالیز ) به مبلغ هشتاد میلیون(۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید