۱_با حمایت خیرین (کفالت ایتام) مبلغ هشتاد وشش میلیون وپانصد هزار(٨۶/۵٠٠/٠٠٠)ریال به ۱۷ کودک یتیم کمک شد.
۲_با حمایت خیّر به ۳۹۴ مستحق (یتیم،بیمار، بیوه، فقیر و…) به مبلغ دو میلیارد وپانصد و پنجاه میلیون (۲/۵۵۰/٠٠٠/٠٠٠) ریال کمک شد.

۳_کمک به بیمار داخلی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ پنجاه میلیون (۵٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال

۴_مشارکت موسسه خیریه در اهداء جوائز مسابقه عروه الوثقی کانون فرهنگی هنری علی بن ابی طالب سهمو جنوبی به مبلغ پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال

۵_مشارکت موسسه خیریه در چاپ کتاب کلمات قصار بازید تألیف شده دکتر محمد زارعی بازید به مبلغ یکصد میلیون (١٠٠/٠٠٠/٠٠٠)ریال

۶_کمک به خانواده نیازمند بابت آتش سوزی منزل به مبلغ پنجاه میلیون(۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ) ریال

جمع کل فعالیت های موسسه در تیر ماه : (٢/۸۴۱/۵٠٠/٠٠٠ )ریال

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید