بازدید میدانی از مناطق زلزله زده شهر اوز

بازدید میدانی از مناطق زلزله زده شهر اوز

در پی زلزله ۲۷ مردادماه ۱۴۰۲ در شهر اوز جمعی از اعضای موسسه امجاد اهل الخیر بر آن شدند که جهت بازدید میدانی از مناطق زلزله زده به شهر اوز سفر کنند، در تاریخ ۹ شهریور با حضور در انجمن سلامت امیدوار شهر اوز و دیدار با دوستان هیئت مدیره آقایان حاج مزرعی و سید هاشمی...
گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در تیر ماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در تیر ماه ۱۴۰۲

۱_با حمایت خیرین (کفالت ایتام) مبلغ هشتاد وشش میلیون وپانصد هزار(٨۶/۵٠٠/٠٠٠)ریال به ۱۷ کودک یتیم کمک شد.۲_با حمایت خیّر به ۳۹۴ مستحق (یتیم،بیمار، بیوه، فقیر و…) به مبلغ دو میلیارد وپانصد و پنجاه میلیون (۲/۵۵۰/٠٠٠/٠٠٠) ریال کمک شد. ۳_کمک به بیمار داخلی جهت تکمیل دوره...
گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در خرداد ماه ۱۴۰۲

گزارش فعالیت های موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در خرداد ماه ۱۴۰۲

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) به مبلغ هفتاد وهفت میلیون (٧٧/٠٠٠/٠٠٠)ریال به ١٧کودک یتیم کمک شد. ۲_ با حمایت پتروشیمی مخازن سبز یک عدد آبسردکن به مبلغ یکصد وشصت میلیون (١۶٠/٠٠٠/٠٠٠)ریال برای کلاس قران اهدا شد.۳_کمک به (۹)بیمار جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ یکصد وسی...

پین کردن این در Pinterest