گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۰

گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۰

۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ هشتاد و نه  میلیون و هشتصد هزار ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۷۵ کودک یتیم مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیون ریال کمک شد . ۳- با حمایت خیّر  به ۱۷ بیمار سرطانی و صعب العلاج مبلغ یکصد و شصت و یک میلیون...

پین کردن این در Pinterest