گزارش فعالیت های موسسه در بهمن ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ( ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۷ نیازمند( بیمار سرطانی و فقیر ) به مبلغ هشتاد و نه میلیون ( ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد . ۳- اهداء ۳۰ سبد غذایی( شامل ۹ قلم) توسط شرکت...
گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ نود و سه میلیون ( ۹۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ۳۲ کودک یتیم کمک شد . ۲- کمک به ۴ بیمار سرطانی جهت تکمیل دوره درمان به مبلغ پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال . ۳- کمک به دو خانواده بد سرپرست به مبلغ هفت میلیون ( ۷/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال . ۴- مشارکت...
گزارش فعالیت های موسسه در آذر ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در آذر ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ یکصد و چهار میلیون و پانصد هزار ( ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۲۲ نیازمند( مسکین ، بیمار ) به مبلع یکصد و بیست و هفت میلیون ( ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد . ۳- مشارکت موسسه خیریه امجاد اهل الخیر در...
گزارش فعالیت های موسسه در آبان ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در آبان ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ( ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ ) ریال به ۲۷ کودک یتیم کمک شد .۲- با حمایت خیّر به ۳۷۹ نیازمند( مسکین ، بیمار ، یتیم ) به مبلع دو میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون (۲/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمک شد .۳- با همکاری برادران...
گزارش فعالیت های موسسه در مهرماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در مهرماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین (کفالت ایتام) مبلغ هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ( ۸۶/۵۰۰/۰۰۰) ریال به ۲۴ کودک یتیم کمک شد .۲- با حمایت خیّر به ۹۲ کودک یتیم مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیون (۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال کمک شد .۳- کمک موسسه به هشت ( ۸ ) بیمار ( غدد ، داخلی سرطانی و ارتوپدی )...

پین کردن این در Pinterest