افضل الصدقه سقیا الماء، بهترین صدقه نوشانیدن آب است

افضل الصدقه سقیا الماء، بهترین صدقه نوشانیدن آب است

این کمپین پایان یافته است آب یک نیاز اساسی بشر و محرک رشد پایدار است، با این حال کمبود آب بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار داده و پیش بینی می شود که افزایش یابد. در حالی که ۲.۶ میلیارد نفر از سال ۱۹۹۰ به منابع آب آشامیدنی بهبود یافته دسترسی پیدا...

پین کردن این در Pinterest