گزارش فعالیت های موسسه در فروردین ماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت های موسسه در فروردین ماه ۱۴۰۱

۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ چهل و هفت میلیون ونهصد هزار ریال به ۳۷ کودک یتیم کمک شد . ۲- خرید ۶۰۰ عدد روغن ۲ لیتری برای سبد غذایی به مبلغ دویست و سی و هفت میلیون ریال . ۳- با حمایت خیّر به بیمار دیالیزی جهت تکمیل دوره درمان مبلغ چهل میلیون ریال کمک شد . ۴-...
گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۰

گزارش فعالیت های موسسه در دی ماه ۱۴۰۰

۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ هشتاد و نه  میلیون و هشتصد هزار ریال به ۲۸ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت خیّر به ۷۵ کودک یتیم مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیون ریال کمک شد . ۳- با حمایت خیّر  به ۱۷ بیمار سرطانی و صعب العلاج مبلغ یکصد و شصت و یک میلیون...
گزارش فعالیت های موسسه در آذر ۱۴۰۰

گزارش فعالیت های موسسه در آذر ۱۴۰۰

۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ  هشتاد و پنج  میلیون و یکصد هزار ریال به ۴۲ کودک یتیم کمک شد . ۲- با حمایت کمیته بانوان موسسه خیریه برای دوخواهر دبستانی لباس فرم مدرسه به ارزش پنج میلیون ریال خریداری شد . ۳- با حمایت خیّرین یک عدد یخچال جهت نگهداری داروهای...
گزارش فعالیت های موسسه در آبان ماه ۱۴۰۰

گزارش فعالیت های موسسه در آبان ماه ۱۴۰۰

۱- با حمایت خیّرین ( کفالت ایتام ) مبلغ  هفتاد وهشت  میلیون   ریال به ۳۳ کودک یتیم کمک شد . ۲- تقسیم زکات جمع آوری شده بین ۱۳۷ خانواده نیازمند به ارزش مالی چهارصد و هفتاد میلیون ریال. ۳- با حمایت خیّر به ۷۵ کودک یتیم مبلغی به ارزش مالی یکصد و پنجاه و شش میلیون ریال...

پین کردن این در Pinterest